ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

 

Polska – moja ojczyzna

Dzieci:

- uważnie słuchają wiersza pt.: „Ojczyzna” W. Domeradzkiej,

- potrafią dobrać w pary według określonego kryterium,

- uczą się dwóch zwrotek Hymnu Polski „Mazurek Dąbrowskiego”,

- uczestniczą w Akcji „Szkoła do Hymnu”,

- wiedzą, że Warszawa jest stolicą Polski,

- znają nazwy rzek: Wisła, Warta,

- oglądają film edukacyjny „Polskie symbole narodowe”,

- recytują wiersz pt.: „Barwy ojczyste” Cz. Janczarskiego,

- kształtują poczucie tożsamości narodowej,

- rozpoznają godło i barwy narodowe,

- wiedzą, że mieszkają w Polsce i że są Polakami,

- wykonują ćwiczenia oddechowe,

- tworzą prace plastyczne zgodne z realizowanym tematem,

- rozwijają spostrzegawczość, uwagę, pamięć i koncentrację,

- przeliczają w dostępnym zakresie,

- dzielą proste wyrazy na sylaby.

 

 

Muzyka wokół nas   

Dzieci:

- konstruują instrumenty wg instrukcji,

- śpiewają piosenkę pt.: „Nam jesień nie straszna”,

- realizują  rytm piosenki gestami,

- różnicują wysokość dźwięków, posługując się pojęciami wyższy, niższy,

- improwizują  taniec przy melodii piosenki,

- czytają proste sylaby, wyrazy,

- sprawnie przeliczają elementy,

- porównują liczebność dwóch zbiorów,

- przeliczają elementy w zbiorach,

- rozpoznają podstawowe kolory,

- biorą udział w zabawach ruchowych przy muzyce,

- rozwijają motorykę małą i dużą podczas wykonywania prac plastycznych.

 

 

Kto mieszka w lesie?

(dwa tygodnie)

Dzieci:

- sprawnie poruszają się na czworakach,

- wymieniają nazwy zwierząt zamieszkujących polskie lasy, 

- aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach,  

- prowadzą obserwację przyrodniczą w naturalnych warunkach,

- naśladują ruchem sposób poruszania się wybranych zwierząt,

- zdobywają wiadomości na temat odżywiania się zwierząt,

- rozwiązują zagadki słowno-obrazkowe na temat zwierząt zamieszkujących w lesie,

- dopowiadają słowo brakujące w zdaniu,

- uczestniczą w zabawach muzyczno-ruchowych,

- biegają bez potrąceń, 

- znają tryb życia i zwyczaje wiewiórki, jeża, niedźwiedzia,

- wymieniają rodzaje pokrycia ciała zwierząt,

- rozpoznają odgłosy wydawane przez niektóre zwierzęta,

- doskonalą sprawność manualną,

- odgrywają scenki rodzajowe w teatrze,

- wykazują się zrozumieniem ludowych przysłów,

- przeliczają w dostępnym zakresie,

- układają historyjkę obrazkową,

- wskazują różnice pomiędzy obrazkami.

                                 

 

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

Projekt badawczy "Auta"

 

Dziecko:

- wie, jak wyglądają samochody

- potrafi wymienić podstawowe elementy budowy samochodu

- wie, co jest potrzebne, aby samochód działał i jeździł

- zna różne marki samochodów

- wie, do kogo zgłosić się w przypadku awarii samochodu

- zna podstawowe procedury związane z nabyciem auta

- wie, czym mogą różnić się od siebie auta

- wie, że o auto trzeba dbać – o jego czystość oraz prawidłowe działanie (przeglądy, naprawy, wymiana oleju etc.)

- wie, do czego służy w aucie trójkąt, gaśnica i apteczka

- samodzielnie zdobywa wiedzę poprzez obserwację otoczenia, zabawy badawcze, rozmowy z ekspertami

- dzieli się posiadaną wiedzą

- potrafi formułować pytania oraz hipotezy

- współdziała w tworzeniu prac plastycznych

- współdziała i angażuje środowisko rodzinne do tworzenia „kącika samochodowego” w przedszkolu

- poznaje pracę mechanika samochodowego

- wie, co dzieje się z autem, którego nie da się już naprawić

- rozumie podział aut na prywatne i służbowe

- rozumie znaczenie określenia „pojazd uprzywilejowany”

- inicjuje zabawy związane z tematem projektu

- zna różne rodzaje samochodów (dostawcze, osobowe, terenowe, kampery itp.)

- segreguje samochody ze względu na ich cechy wspólne

- poznaje pojęcie „stacja benzynowa” oraz rodzaje paliwa jakie zasilają pojazdy

- słucha w skupieniu tekstów literackich o samochodach oraz odpowiada na pytania dotyczące tekstu,

- ogląda film animowany związany z tematem projektu

- rozumie środki ostrożności jakie należy zachować przy pojeździe i jakie są zagrożenia wynikające z nieprawidłowego zachowania się

- poznaje wynalazcę samochodu

- wie, w jaki sposób ludzie poruszali się zanim wynaleziono samochód

 

 

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

 

Jesienna pogoda 30.10 – 03.11

Dziecko:

 • Wie, jaka jest pora roku
 • Słucha w skupieniu wiersza „Nieroztropny Jacuś” (J. Gajda)
 • Wie, jak należy się ubrać adekwatnie do pogody
 • Jest wrażliwe słuchowo – rozpoznaje nagrane dźwięki przyrody (deszcz, wiatr, ulewa, szelest liści)
 • Współdziała w zabawach ruchowych
 • Porusza się zgodnie z rytmem piosenki
 • Wykona pracę plastyczną „Parasol” techniką origami z kółek
 • Porządkuje elementy, przelicza je, tworzy zbiory
 • Szereguje elementy wg wielkości
 • Wyklaskuje wyrazy z podziałem na sylaby
 • Powtarza ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, stara się poprawnie je wykonać

 

Jesteśmy Polakami 06.11 – 10.11

Dziecko:

 • Bierze udział w koncercie Filharmonii Pomysłów: „Recital Loli Mandoli”
 • Wie, jakiej jest narodowości
 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe, określa ich barwy
 • Wie, jak zachować się podczas słuchania i śpiewania hymnu narodowego
 • Wykona kotylion na uroczystość „Szkoła do hymnu”
 • Doskonali analizę i syntezę wzrokową – składa obrazek w całość
 • Doskonali analizę i syntezę słuchową – dzieli wyrazy na sylaby z wyklaskiwaniem
 • Wykona pracę plastyczną – flagę i/lub godło Polski
 • Wie, jak nazywa się stolica Polski

 

Jesteśmy przedszkolakami 13.11 – 17.11

Dziecko:

 • Przygotowuje się do uroczystości Pasowania na Przedszkolaka – powtarza wierszyki, śpiewa piosenki, tańczy
 • Wie, jak należy zachować się podczas występów
 • Radzi sobie z emocjami związanymi z występowaniem przed rodzicami
 • Świętuje razem z najbliższymi osobami
 • Wykona pracę plastyczną doskonaląc umiejętności manualne
 • Współdziała z innymi dziećmi w zabawie
 • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, porządkuje je wg wspólnej cechy
 • Nazywa kolory w języku polskim i angielskim
 • Wykonuje ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego

 

Zwierzęta domowe 20.11 – 24.11

Dziecko:

 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta przedstawione na obrazkach
 • Potrafi złożyć w całość pocięty obrazek
 • Wykonuje ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 • Powtarza ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • Wie, że o zwierzęta należy się troszczyć
 • Potrafi określić, czym żywi się pies, kot, papuga, rybki
 • Uczestniczy w zabawach ruchowo – naśladowczych
 • Słucha z uwagą piosenki „Pieski małe dwa”, potrafi opowiedzieć dokąd zawędrowały
 • Poprawnie stosuje określenia: duży – średni – mały; potrafi szeregować wg wielkości
 • Wykona pracę plastyczną „Wlazł kotek na płotek”

 

 

W krainie Baśni i Czarów 27.11 – 01.12

Dziecko:

 • Słucha z uwagą wybranych baśni
 • Wykona pracę plastyczną związaną z baśnią
 • Bierze udział w koncercie Filharmonii Pomysłów : „Bajki – Grajki - Onegdajki
 • Zna zwyczaje andrzejkowe – lani wosku i inne wróżby
 • Bierze udział w zabawach andrzejkowych
 • Współdziała z innymi w zabawie
 • Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas lania wosku
 • Rozwija swoją wyobraźnię nazywając kształty powstałe z wosku
 • Ogląda w skupieniu bajki z dawnych lat prezentowane na projektorze
 • Uczy się odróżniać fikcję od rzeczywistości
 • Rozwija spostrzegawczość – dopasowuje przedmiot do jego cienia

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

Nasza ojczyzna.

30.10-10.11

Dziecko:

- wie, jak wygląda mapa Polski

- wie, w jakiej części Polski leżą góry i morze

- z uwagą słucha wiersza “Kto Ty jesteś?”

- wie, jak wygląda flaga i godło Polski

-  wie, jak należy zachować się podczas odśpiewania hymnu narodowego

- czerpie radość z zabawy

- poznaje wybrane legendy polskie:

„O syrence warszawskiej”, „O poznańskich koziołkach”, „O smoku wawelskim”- rozmowa na temat zapoznanych  legend

- rozwiązuje zagadki obrazkowe przedstawiające poznane legendy, kojarzenie ich z miastem

- wie, czym jest Dzień Niepodległości,

- wykonuje flagę Polski,

- poznaje literę oraz liczbę (realizacja rocznego przygotowania do szkoły)

- słucha w skupieniu co to stolica i jakie ma znaczenie dla kraju

- potrafi zlokalizować Stolicę na mapie Polski

- opisuje poprawnie wygląd herbu Warszawy

- w skupieniu słucha nauczyciela i wykonuje jego polecenia

- zachowuje odpowiednią postawę podczas zajęć,

- wykona pracę plastyczną związaną z Polski.

 

 

Pasowanie

13.11-17.11

Dziecko:

 - bawi się zgodnie z rówieśnikami i rodzicami,

 - utrwala teksty piosenki, recytuje wiersze, inscenizuje ruchem piosenki,

- pokonuje lęk przed występami publicznymi,

- zyskuje poczucie przyjęcia do grona przedszkolaków,

- nawiązanie bliższego kontaktu między dziećmi, rodzicami i nauczycielką,

- dobrze bawi się na imprezie w przedszkolu w  atmosferze radości, przyjaźni i zaufania,

- integrowanie się we wspólnej zabawie dzieci;

- zaprezentuje swoje umiejętności przed rodzicami,

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie;

- odpowiada na pytania związane z przedszkolem oraz kolegami i koleżankami z grupy,

- poznaje literę oraz liczbę (realizacja rocznego przygotowania do szkoły).

 

 

Segregacja śmieci

 20.11-24.11

Dziecko:

- definiuje pojęcie „odpady”,

- rozróżnia stany: porządek i bałagan,

- opisuje drogę śmiecia od kosza do wysypiska,

- opisuje sposób składowania śmieci i przewiduje następstwa tego,

- grupuje odpady jako bezużyteczne i do ponownego zagospodarowania,

- wyjaśnia pojęcie „surowce wtórne” i  opowiada o możliwości ich przetwarzania,

- formułuje zasady segregacji śmieci,

- obserwuje czystość bliskiego otoczenia,

- rozpoznaje oznakowania „przyjazne środowisku” na opakowaniach,

- rozróżnia opakowania jednorazowe od opakowań wielokrotnego użytku,

- zachęca rodziców do wyboru opakowań wielokrotnego użytku i zbierania surowców wtórnych,

- segreguje rodzaje papieru z przeznaczeniem na makulaturę,

- rozpoznaje pojemniki do segregacji śmieci,           

- zachowuje porządek w miejscu pracy i zabawy,

- poszukuje sposobów zmniejszenia ilości odpadów,

- akceptuje konieczność zmniejszenia ilości produkowanych śmieci,

- segreguje śmieci korzystając z pojemników znajdujących się w sali i holu przedszkola,                     

- poznaje literę oraz liczbę (realizacja rocznego przygotowania do szkoły)

 

 

Wszystkie zadania dostosowane są do wieku i możliwości dzieci.

 

Podkategorie