ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC:

 

 

Witamy wiosnę

Dziecko:

- zna nazwy pór roku  PO

- potrafi nazwać aktualna porę roku PO

 -nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny PO

- obserwuje pogodę i nazywa aktualnie występujące zjawiska atmosferyczne PO

-  wymienia oznaki wiosny PO

- szanuje rośliny, prowadzi obserwacje nie niszcząc przyrody PO, SO

- skupia uwagę na obserwowanym obiekcie FO, EO

- czeka na swoją kolej EO, SO

- potrafi chodzić parami FO

- reaguje na sygnał nauczyciela podczas spaceru i zabaw ruchowych FO, SO

- zakłada hodowlę owsa, dba o nią podlewając w miarę potrzeb PO

 

w dniach 15 – 21.03.23 zrealizowany zostanie projekt edukacyjny Miasteczka Oświatowego  „Wiosna radosna” zgodnie z załączonym scenariuszem 

 

Wielkanoc tuż, tuż...

Dziecko:

- poznaje tradycje świąt wielkanocnych PO

- wie z czego składa się wielkanocna palma PO

- rozwija sprawność dłoni i palców kreśląc wzory w powietrzu i po śladzie na kartce papieru FO

- bierze udział w zabawie orientacyjno – porządkowej PO

- rozwija sprawność ogólną ciała poruszając się zgodnie z opowieścią ruchową nauczyciela FO

-  układa obrazek z trzech elementów – doskonali percepcję wzrokową PO

- przelicza elementy w sobie znanym zakresie PO

- utrwala nazwy liczebników porządkowych PO

- układa elementy w ciągu rosnącym i malejącym – ilość elementów dostosowana do umiejętności dziecka PO

- dopełnia liczbę elementów do trzech PO

- wykonuje polecenia nauczyciela SO

- współpracuje z rówieśnikami SO

- zachowuje się bezpiecznie podczas zabawy SO, FO

- wie co to jest nasiono PO

- rozpoznaje kilka rodzajów nasion PO

- przeprowadza obserwacje nasion i opisuje ich wygląd – dostrzega różnice i podobieństwa PO

- korzystając z dostępnych materiałów ozdabia własny pojemnik do hodowli PO

- obserwuje etapy zakładania hodowli rzeżuchy  PO

- samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zakłada własną hodowlę PO

- wie jak należy dbać o hodowlę PO

- wie co to są pisanki i kraszanki PO

- słucha piosenki PO

- zapamiętuje słowa i melodię piosenki PO

- rozwija poczucie rytmu - gra na klawesach, bębenku i marakasach PO

- wie jak gra się na wybranych instrumentach perkusyjnych PO

- uważnie słucha opowiadania PO

- odpowiada na pytania dotyczące treści PO

- wymienia produkty wymienione w tekście PO

- spośród dostępnych produktów wybiera te, które powinny znaleźć się w wielkanocnym koszyku PO

- wie co w tradycji świątecznej oznaczają wybrane produkty PO

- reaguje na zmianę tempa podkładu muzycznego PO

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas ćwiczeń SO

- ogląda różne pisanki zgromadzone w sali PO

- opisuje wygląd pisanek PO

- wskazuje powtarzalność wzorów (zadania dostosowane do możliwości dzieci) PO

- układa szereg według wzoru - zadania dostosowane do możliwości dzieci PO

- kontynuuje układanie wzoru PO

- ilustruje ruchem ułożony wzór PO

- reaguje na sygnał umowny w zabawie ruchowej PO

- rozwija umiejętność skoku obunóż FO

- wie jakie potrawy spożywa się podczas świątecznego śniadania PO

- potrafi złożyć życzenia świąteczne PO, SO

- wymienia świąteczne ciasta PO

- utrwala zasady świątecznego nakrywania stołu PO

- utrwala zasady kulturalnego zachowania się przy stole PO

- z uwagą słucha tekstu literackiego PO

- wie na czym polega tradycja śmigus – dyngus PO

- wie jak bezpiecznie obchodzić to święto PO

- wykonuje świąteczną ozdobę PO

- odczuwa satysfakcję i radość z wykonanej pracy EO

- utrzymuje porządek w miejscu pracy SO, FO

- doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami FO

- rozwija ogólną sprawność ruchową FO

- ilustruje ruchem opowieść nauczyciela FO

- zachowuje się bezpiecznie podczas zabawy SO

- stosuje się do poleceń nauczyciela SO