METODY ROZWIJAJĄCE FUNKCJE JĘZYKOWE I MATEMATYCZNE

  • METODA DOBREGO STARTU


METODY AKTYWIZUJĄCE
Metody aktywizujące to grupa metod nauczania, które charakteryzuje to, że w procesie kształcenia aktywność uczniów przewyższa aktywność nauczyciela.

  • METODY INTEGRACYJNE
  • DRAMA
  • METODA PROJEKTU
  • PEDAGOGIKA ZABAWY


METODY TWÓRCZE NA ZAJĘCIACH RUCHOWYCH

Stosowanie metod twórczych ma znaczący wpływ na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Za pomocą tych metod kształtujemy zdrową, sprawną fizycznie i umysłowo jednostkę.

  • METODA OPOWIEŚCI RUCHOWEJ
  • METODA A . I  M . KNIESSÓW
  • „EDUKACJA PRZEZ RUCH” DOROTY DZIAMSKIEJ
  • METODA WERONIKI SHERBORNE