ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

 

Polska – moja ojczyzna

Dzieci:

- uważnie słuchają wiersza pt.: „Ojczyzna” W. Domeradzkiej,

- potrafią dobrać w pary według określonego kryterium,

- uczą się dwóch zwrotek Hymnu Polski „Mazurek Dąbrowskiego”,

- uczestniczą w Akcji „Szkoła do Hymnu”,

- wiedzą, że Warszawa jest stolicą Polski,

- znają nazwy rzek: Wisła, Warta,

- oglądają film edukacyjny „Polskie symbole narodowe”,

- recytują wiersz pt.: „Barwy ojczyste” Cz. Janczarskiego,

- kształtują poczucie tożsamości narodowej,

- rozpoznają godło i barwy narodowe,

- wiedzą, że mieszkają w Polsce i że są Polakami,

- wykonują ćwiczenia oddechowe,

- tworzą prace plastyczne zgodne z realizowanym tematem,

- rozwijają spostrzegawczość, uwagę, pamięć i koncentrację,

- przeliczają w dostępnym zakresie,

- dzielą proste wyrazy na sylaby.

 

 

Muzyka wokół nas   

Dzieci:

- konstruują instrumenty wg instrukcji,

- śpiewają piosenkę pt.: „Nam jesień nie straszna”,

- realizują  rytm piosenki gestami,

- różnicują wysokość dźwięków, posługując się pojęciami wyższy, niższy,

- improwizują  taniec przy melodii piosenki,

- czytają proste sylaby, wyrazy,

- sprawnie przeliczają elementy,

- porównują liczebność dwóch zbiorów,

- przeliczają elementy w zbiorach,

- rozpoznają podstawowe kolory,

- biorą udział w zabawach ruchowych przy muzyce,

- rozwijają motorykę małą i dużą podczas wykonywania prac plastycznych.

 

 

Kto mieszka w lesie?

(dwa tygodnie)

Dzieci:

- sprawnie poruszają się na czworakach,

- wymieniają nazwy zwierząt zamieszkujących polskie lasy, 

- aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach,  

- prowadzą obserwację przyrodniczą w naturalnych warunkach,

- naśladują ruchem sposób poruszania się wybranych zwierząt,

- zdobywają wiadomości na temat odżywiania się zwierząt,

- rozwiązują zagadki słowno-obrazkowe na temat zwierząt zamieszkujących w lesie,

- dopowiadają słowo brakujące w zdaniu,

- uczestniczą w zabawach muzyczno-ruchowych,

- biegają bez potrąceń, 

- znają tryb życia i zwyczaje wiewiórki, jeża, niedźwiedzia,

- wymieniają rodzaje pokrycia ciała zwierząt,

- rozpoznają odgłosy wydawane przez niektóre zwierzęta,

- doskonalą sprawność manualną,

- odgrywają scenki rodzajowe w teatrze,

- wykazują się zrozumieniem ludowych przysłów,

- przeliczają w dostępnym zakresie,

- układają historyjkę obrazkową,

- wskazują różnice pomiędzy obrazkami.