ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

 

Ja i moja rodzina

 

Dziecko:

- segreguje przedmioty wg podanej cechy, przelicza elementy w powstałych zbiorach,

- porównuje liczebność zbiorów używając sformułowań: tyle samo, mniej, więcej,

- doskonali analizę i syntezę słuchową - dzieli wyrazy na sylaby,

- uczestniczy w uroczystości Festynu Rodzinnego oraz prezentuje program artystyczny,

- potrafi nazwać członków swojej rodziny i krótko o nich opowiedzieć,

- śpiewa piosenkę związaną z tematem,

- rozwija ogólną sprawność ciała podczas wykonywanych ćwiczeń lub zabaw ruchowych,

- uważnie słucha utworów muzyki klasycznej i relaksują się przy nich,

- kształtuje umiejętność współdziałania w grupie,

- potrafi posługiwać się określeniami typu mniej, więcej, mało, dużo,

- potrafi bawić się wspólnie z rówieśnikami podczas zabaw ruchowych,

- estetycznie wykonuje pracę plastyczną,

- buduje dłuższe wypowiedzi,

- wykonuje zadania integracji sensorycznej,

- porusza się w rytm muzyki,

- rozpoznaje kształty figur geometrycznych.

 

 „Podróże po Europie – Hiszpania”

- projekt realizowany według osobnego scenariusza

 

 

Zwierzęta egzotyczne

 

Dziecko:

- ogląda na ilustracji wybrane zwierzęta egzotyczne,

- omawia ich wygląd oraz miejsce, warunki w jakich żyją,

- rozwiązuje zagadki obrazkowe, słowne i muzyczne,

- naśladuje ruchy i odgłosy dzikich zwierząt,

- rozwija umiejętność liczenia w dostępnym zakresie,

- kształtuje umiejętność współdziałania w grupie,

- estetycznie wykonuje pracę plastyczną,

- buduje dłuższe wypowiedzi,

- wykonuje zadania integracji sensorycznej,

- rozpoznaje kształty figur geometrycznych,

- wypowiada się na forum grupy.

 

Tydzień bez zabawek

 

Dziecko:

- rozwija kreatywność poprzez twórcze działanie,

- poszukuje alternatywnych form zabaw,

- rozwija sprawność manualną,

- rozwija różnorodne uzdolnienia,

- buduje dłuższe wypowiedzi,

- wykonuje zadania integracji sensorycznej,

- porusza się w rytm muzyki,

- tworzy coś z niczego.