ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 

 

 1. POZNAJMY SIĘ!
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu
 • wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • poznanie sposobów witania się z różnymi osobami,
 • doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała,
 • doskonalenie przeliczania, klasyfikacji,
 • utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych,
 • manipulowania przedmiotami, tworzenia rymów,
 • rozwijanie sprawności małej motoryki,
 • ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych,
 • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki,
 • rozwijanie umiejętności pomocy innym
 • poznanie sposobu wykonania cieczy nienewtonowskiej,
 • rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku),
 • rozwijanie samodzielności dzieci, doskonalenie współpracy
 • Dokonalenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów,
 • Wyodrębnianie głoski w nagłosie wyrazów
 • Wykonywanie pracy plastycznej wg instrukcji

 

 

 

 1. JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI
 • poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie uważności,
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała,
 • rozwijanie współpracy,
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania się
 • poznanie słów oznaczających przeciwieństwa,
 • rozwijanie umiejętności analizy sylabowej i uważnego słuchania,
 • integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych
 • układanie planu dnia,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej,
 • Rozwijanie sprawności językowej i słuchu fonemowego, współpracy,
 • Wdrażanie do samodzielności, integracja grupy
 • wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie słuchu muzycznego, motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, poznanie znaczenia słowa „przyjaciel”,
 • kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób,
 • wypowiadania się na temat cech wspólnych,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości, przeliczanie elementów w zakresie 10 i więcej,
 • dodawanie z wykorzystaniem liczmanów

 

 1. BEZPIECZNI NA DRODZE
 • rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze,
 • rozwijanie sprawności ruchowej oraz umiejętności logicznego myślenia,
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania,
 • wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie
 • poznanie sposobów bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności językowych, przeliczania, określania głoski w nagłosie i wygłosie,
 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii
 • poznanie niektórych znaków drogowych,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji,
 • kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych,
 • kształtowanie umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie
 • poznanie różnych dźwięków z otoczenia, utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych,
 • kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej,
 • nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne,
 • rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci
 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy,
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych znaków drogowych,
 • kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, zachęcanie do poznawania nowych faktur,
 • rozumienie żartów słownych,
 • wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych

 

 

 1. JESIEŃ W SADZIE
 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią,
 • poznawanie trybu życia jeży,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, poznawanie litery o, O,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
 • rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, poznanie cyfry 1,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • sensoryczne poznawanie liści,
 • rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie
 • poznanie treści nowej piosenki i sposobu wykonania ciasta,
 • kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej,
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała,
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania
 • podczas różnych aktywności
 • poznanie niektórych sposobów robienia przetworów, rozwijanie sprawności manualnej,
 • kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie
 • poczucia własnej wartości, współdziałanie