KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 163 "BAŚNIOWY ZAMEK"  W POZNANIU


„Wszystko, co najważniejsze
w życiu człowieka zdarza się
w jego sześciu pierwszych latach”
G. Vico


W celu efektywnego i skutecznego wykonywania powierzonych przedszkolu zadań ustanawia się misję Przedszkola.

MISJA:

Przedszkole ma za zadanie ukształtowanie myślącego człowieka, wspieranie indywidualnego rozwoju każdego dziecka, przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. U podstaw rozwoju przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

 

WIZJA:

Dbałość o wszechstronny rozwój człowieka, ułatwienie dzieciom rozpoczęcia nauki w szkole bez obciążeń emocjonalnych, z ukierunkowaniem na osiąganie sukcesów.

 

NASZE MOCNE STRONY:

Dobrze przygotowana kadra pedagogiczna ciągle poszerzająca swoją wiedzę , bogata oferta edukacyjna, otwartość kadry wobec problemów dzieci, pozytywna atmosfera panująca w przedszkolu, ciągłe modernizowanie placówki. Możliwość skorzystania z porad specjalistów: psychologa, logopedy i rehabilitanta.

 

ZADANIA PLACÓWKI:

Organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci kontaktów społecznych i przyrodniczych, wchodzeniu w różne osobowe interakcje, realizowaniu dążenia dziecka do wyrażania siebie poprzez twórczość plastyczną, muzyczną i ruchową.

 

PRIORYTETY

 1. Wyrabianie nawyków higieniczno – zdrowotnych, dbałości o zdrowie, sprawność ruchową, kształtowania poprawnej postawy ciała, harmonijny rozwój fizyczny,
 2. Uwzględnianie potrzeb dzieci z deficytami rozwojowymi oraz dzieci uzdolnionych.
 3. Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o wartości
 4. Udoskonalanie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 5. Kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej
 6. Kontynuowanie i doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem
 7. Kontynuowanie wypracowanych tradycji
 8. Wyrabianie postawy szacunku do przyrody i potrzeby chronienia jej.

 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA:

W przedszkolu zatrudnieni są:

a)      Dyrektor;

b)      Nauczyciele;

c)      Psycholog

d)     Logopeda

e)      Rehabilitant

f)       Pracownicy administracji:

- główna księgowa,

- specjalista ds. płac,

- sekretarz

d) Intendent;

f) Pracownicy obsługowi:

- kucharka,

- pomoce kuchenne,

- pomoce nauczycieli,

- robotnik do prac ciężkich,

- konserwator.

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Współdziałanie z rodzicami odbywa się przez:

-  zebrania organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami (co najmniej 2 razy

w roku),

-  zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu

z udziałem zaproszonych specjalistów,

-  spotkania oddziałowe wg planu nauczycielek poszczególnych grup,

-  dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców,

-  zajęcia pokazowe,

-  spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielami i dyrektorem

w określonych terminach,

-  wspólne imprezy dla dzieci i ich rodzin,

-  redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców, na których przedstawiane są

zadania realizowane z dziećmi w poszczególnych grupach, jak i sprawy

dotyczące wydarzeń i bieżącej pracy grupy,

-  opracowanie pisemnej informacji dla rodziców na temat osiągnięć

rozwojowych dzieci (analiza gotowości do nauki w szkole dziecka 5 i 6-letniego),

-  wystawy prac dziecięcych,

-  udostępnianie teczek, kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji

diagnozy indywidualnego rozwoju ich dziecka,

-  zapewnienie możliwości indywidualnego kontaktu z nauczycielem.

 

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM:

 • „Miasteczko Oświatowe”;
 • Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna nr 4;
 • UAM – Instytut Psychologii, Zakład Pedagogiki;
 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • Rada i Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego;
 • Klub Seniora „Królewska Oaza” (os. Jagiełły);
 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy;
 • Szkoła Podstawowa nr 17;
 • Szkoła Podstawowa nr 15;
 • Szkoła Podstawowa nr 27;
 • Straż Pożarna;
 • Straż Miejska;
 • Policja;
 • Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka”;
 • Nadleśnictwo Babki;
 • Przedszkole nr 182 „Król Elfów”;
 • Wydawnictwo Zakamarki
 • Księgarnia z Bajki
 • Stowarzyszenie Miłośników Kultury Średniowiecza Swarożyc
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

WYDARZENIA CYKLICZNE:

 • Pasowanie na przedszkolaka (z udziałem rodziców);
 • Koncert Jesienny
 • Andrzejki;
 • Mikołajki;
 • Jasełka (z udziałem rodziców);
 • Wigilia Przedszkolna;
 • Dzień Babci i Dziadka (z udziałem dziadków);
 • Bal Karnawałowy;
 • Dzień Mamy i Taty (z udziałem rodziców);
 • Festyn Rodzinny (z udziałem rodziców i społeczności lokalnej);
 • Dzień Dziecka;
 • Koncerty edukacyjne – raz w miesiącu;
 • Teatrzyk – raz w miesiącu;
 • Wyjazdy grup do Teatru Animacji „Marcinek” – raz w roku
 • Gorączka złota;
 • Cała Polska Czyta Dzieciom;
 • Przedszkolaki czytają
 • Sprzątanie Świata.
 • Imprezy cykliczne organizowane w ramach Miasteczka Oświatowego:
  • Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka
  • Prezentacje Artystyczne
  • Przegląd Piosenki
  • Crazy Slide czyli Zjazd na Byle Czym
  • Świąteczne spotkania z seniorami
  • Powitanie wiosny
  • Spartakiada i Turniej Piłki Nożnej