ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 

 

 Witamy w przedszkolu 

Dziecko:

- przedstawia się i poznaje imiona kolegów, koleżanek i pań z grupy SO

- uważnie słucha i reaguje na polecenia n-la, SO

- zapoznaje się z kącikami tematycznymi, ich wyposażeniem i zasadami korzystania PO

- bierze udział w zabawie, SO

- reaguje na zmiany dynamiki, PO

- chodzi w kole wiązanym, FO

- poznaje i przypomina sobie rozkład pomieszczeń w przedszkolu (w zależności od wieku dziecka) SO, PO

- zapamiętuje swój znaczek PO

- wykonuje prostą pracę plastyczną FO

- uważnie słucha piosenki powitalnej śpiewanej przez nauczyciela, PO

- zapamiętuje słowa i melodię piosenki, PO

- poznaje zasady obowiązujące w grupie, SO

- stosuje formy grzecznościowe względem kolegów, koleżanek oraz pań, SO

- odczuwa satysfakcję ze wspólnej zabawy, EO

- przestrzega poznanych zasad BHP.FO

- poznaje lub przypomina sobie nawyki higieniczne i samoobsługowe (w zależności od wieku dziecka) FO

 

Wspomnienia z wakacji

Dziecko:

- rozmawia na bliskie tematy, PO

- buduje zdania proste i złożone (w zależności od wieku i umiejętności dziecka) PO

- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu, SO

- przelicza i klasyfikuje przedmioty, PO

- wyszukuje wskazane elementy na dużym obrazku PO

- rozpoznaje odgłosy natury i naśladuje je PO

- ćwiczy aparat mowy PO

- wykonuje pracę plastyczną na zadany temat PO

- wypowiada się na temat swojej pracy PO

- prawidłowo posługuje się kredką  FO

- wie gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie SO

- przestrzega reguł obowiązujących podczas zabawy i stara się współdziałać w zabawie SO

- rozumie zasady obowiązujące w przedszkolu SO

- rozwija sprawność fizyczną  FO

- grzecznie zachowuje się na placu zabaw  SO

- integruje się z grupą w czasie zabawy  SO

- stosuje zasady współżycia w grupie  SO

- reaguje na sygnały nauczyciela  SO

- zapamiętuje słowa i melodię piosenki PO

- podejmuje próby śpiewu grupowego PO

- wyklaskuje prosty rytm PO