ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

CZAS NA LATO

Dziecko:

- słucha uważnie wiersza, PO                                                                                                                                 

- reaguje na polecenia nauczyciela, PO

- buduje dłuższe wypowiedzi, PO

- utrwala nazwy pór roku, PO

- wyszukuje różnice i podobieństwa między obrazkami, PO

- przelicza elementy w sobie znanym zakresie, PO

- klasyfikuje elementy wg. danej cechy, PO

 - wykonuje prostą pracę plastyczną, FO

- śpiewa prostą piosenkę z repertuaru dziecięcego, PO

- rozwiązuje zagadki słuchowe, PO

 - reaguje na zmiany tempa, PO

- porusza się przy muzyce i do muzyki, PO, FO

- wykonuje ćwiczenia bieżne oraz równoważne, FO

- rozwija ogólną sprawność ruchową, FO

- utrwala zasady bezpiecznej zabawy w sali przedszkolnej oraz w ogrodzie, SO

- układa historyjkę obrazkową i opowiada jej treść PO

- wyszukuje wskazane elementy na obrazku PO

- rozpoznaje i nazywa miejsca do których można pojechać na wakacje PO

- utrwala nazwy środków transportu PO

- porusza się zgodnie z poleceniem nauczyciela FO

- wskazuje niepasujące elementy PO

-wie jak bezpiecznie zachowywać się podczas wakacji PO

- uważnie słucha opowiadania, PO

-wykonuje polecenia nauczyciela, PO

-bawi się z innymi dziećmi, PO

-utrwala zasady bezpiecznej zabawy na wakacjach nad morzem, w górach, nad jeziorem, w lesie, SO PO

-wymienia formy spędzania wolnego czasu na wakacjach nad morzem, w górach, nad jeziorem, w lesie, SO PO

-rozwija ogólną sprawność ruchową, FO

-wykonuje prostą pracę plastyczno-techniczną, PO

-klasyfikuje elementy, PO

-układa prostą historyjkę obrazkową, PO

-śpiewa prostą piosenkę z repertuaru dziecięcego, PO

-odtwarza rytmy klaskane, PO

 

TYDZIEŃ BEZ ZABAWKI

Dziecko:

- konstruuje zabawki wg własnego pomysłu PO, FO

- poznaje różne rodzaje materiałów PO

- rozwija pomysłowość i twórcze myślenie SO, PO

- zgodnie bawi się i współpracuje z innymi, zachowuje zasady bezpieczeństwa SO, EO

- porządkuje miejsce pracy i zabawy SO

- oszczędnie gospodaruje dostępnym materiałem PO

- wie, że papier wytwarza się z drewna PO-

- rozwija sprawność palców i dłoni FO

- rozwija kreatywność SO

- szuka alternatywnych form zabawy SO, PO

- wykonuje prace przestrzenne FO

- bierze udział w zabawach badawczych PO