OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE OD 1.07.2017r.*

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

od godziny 8.00 do godziny 13.00.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 6.00 do 8.00 oraz

od godz. 13.00 do 17.00 wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dzieci 6-letnie są zwolnione z opłat za pobyt.

Stawka za wyżywienie wynosi 7zł/ dzień pobytu.

Opłaty związane z uczęszczaniem dziecka do przedszkola należy uiszczać

w formie przelewu na dwa odrębne konta do 15 dnia każdego miesiąca.

Za pobyt na numer konta:

PKO BP 35 1020 4027 0000 1402 1263 7346

Za wyżywienie na numer konta:

PKP BP 83 1020 4027 0000 1802 1263 7353

W tytule przelewu prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska dziecka.

Kwity opłat wydawane są na początku miesiąca przez nauczycieli w grupach.

Odpisy za nieobecność dziecka w przedszkolu zwracane są w kolejnym miesiącu.

Zmiana godzin pobytu możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej

(aneks do porozumienia) od pierwszego dnia każdego miesiąca.

O chęci podpisania aneksu należy poinformować najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca.

 

Opłaty o których mowa dotyczą dzieci w wieku do 5 lat.


*Powołując się na uchwałę nr XLI/714/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017r..w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań

 

Ulgi w opłatach:


OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU MOŻE ZOSTAĆ OBNIŻONA O 50%

GDY Z USŁUG PRZEDSZKOLA KORZYSTA:

- drugie dziecko z tej samej rodziny

- dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny

NIE POBIERA SIĘ OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU W PRZYPADKU, GDY:

- dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię

o wczesnym wspomaganiu rozwoju

z przedszkola korzysta drugie dziecko z rodziny, na które przyznany jest jednocześnie

zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny

- do przedszkola uczęszcza trzecie dziecko z tej samej rodziny

- rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci

Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień

zobowiązany jest przedstawić w formie wniosku i oświadczenia

dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

Ulga naliczana jest od momentu złożenia wniosku.

 

*Powołując się na uchwałę nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016r.w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań