OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE OD 1.07.2017r.*

 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

od godziny 8.00 do godziny 13.00.

 

 

 Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 6.00 do 8.00 oraz

od godz. 13.00 do 17.00 wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dzieci 6-letnie są zwolnione z opłat za pobyt.

 

Stawka za wyżywienie wynosi 7zł/ dzień pobytu.

 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu:

1) rodzice/opiekunowie prawni dzieci korzystających z posiłków wnoszą odpłatność za żywienie za zakończony miesiąc z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca;

2) wpłat należy dokonywać na wskazane rachunki bankowe przedszkola;

3) zaległość w opłatach za przedszkole wynosząca 2 okresy  płatności jest podstawą do skreślenia dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola;

4) działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców (opiekunów) dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych;

5) dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora placówki w porozumieniu z organem placówki.

 

UWAGA ! BARDZO WAŻNA INFORMACJA !
W związku z wprowadzonymi od stycznia 2019 roku zmianami w płatnościach za przedszkole, przekazujemy ISTOTNE INFORMACJE:
 
 1. Rekomendujemy zalogowanie się do systemu.
 
 2. Dokładne zapoznanie się z numerami kont i kwotami na nowych kwitach. W razie trudności zapraszamy do kancelarii przedszkola w godzinach urzędowania, kontakt telefoniczny lub mailowy. 
 
3.PŁATNOŚCI UISZCZAMY DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA (DNI ROBOCZE). W przypadku opóźnień, system nalicza odsetki ustawowe.
Brak płatności uruchamia działanie służb windykacyjnych Urzędu Miasta Poznania. 

 

 

 

 

 

Kwity opłat wydawane są na początku miesiąca przez nauczycieli w grupach.

 

 

Zmiana godzin pobytu możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej

(aneks do porozumienia) od pierwszego dnia każdego miesiąca.

 

O chęci podpisania aneksu należy poinformować najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca.

 

Opłaty o których mowa dotyczą dzieci w wieku do 5 lat.

 

 

 

 

 

 

*Powołując się na uchwałę nr XLI/714/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017r..w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań

 

Ulgi w opłatach:

 

OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU MOŻE ZOSTAĆ OBNIŻONA O 50%

GDY Z USŁUG PRZEDSZKOLA KORZYSTA:

- drugie dziecko z tej samej rodziny

- dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny

 

NIE POBIERA SIĘ OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU W PRZYPADKU, GDY:

- dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię

o wczesnym wspomaganiu rozwoju

z przedszkola korzysta drugie dziecko z rodziny, na które przyznany jest jednocześnie

zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny

- do przedszkola uczęszcza trzecie dziecko z tej samej rodziny

- rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci

Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień

zobowiązany jest przedstawić w formie wniosku i oświadczenia

dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

 

Ulga naliczana jest od momentu złożenia wniosku.

 

*Powołując się na uchwałę nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016r.w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań