CO BĘDZIEMY ROBIĆ ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:

 

1. Dziecięce przyjaźnie

Dziecko:

- uważnie słucha wiersza  i wypowiada się na temat jego treści

-nazywa ludzi różnych ras, określa miejsce ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją

-poznaje zwyczaje ludzi różnych ras

-zwraca uwagę na zabawy dzieci z różnych regionów świata

-dostrzega swoją niepowtarzalność, niepowtarzalność innych, szanuje ją

-śpiewa piosenki, bawi się przy nich

-wymienia cechy przyjaciela

-wykonuje prace plastyczną

-rozwija sprawność manualną i inwencję twórczą

-prawidłowo posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi

-tworzy zbiory wg określonej cechy

-reaguje określonym ruchem na polecenia nauczyciela

-dzieli nazwy obrazków na głoski

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi młodszymi i starszymi

-uczy się nowych słówek, piosenek w jęz. angielskim oraz angielskim

 

2. Na sportowo

Dziecko:

- rozwija sprawność fizyczną
-aktywnie uczestniczy w zabawach

-bezpiecznie bawi się w ogrodzie przedszkolnym

-poznaje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu

-bierze udział w spartakiadzie sportowej w Przedszkolu nr 148

-czerpie radość z zabawy

-śpiewa piosenki

-uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych

-przebywa na świeżym powietrzu                        

-bezpiecznie korzysta ze sprzętu sportowego

-poznają nowe słownictwo w języku angielskim i niemieckim

 ,

3. Żegnaj przedszkole nasze kochane

Dziecko:

-śpiewa piosenki

-bierze udział w zabawach tanecznych

-utrwala wierszyki

-wykonuje prezent na dzień Taty

-uczestniczy uroczystym zakończeniu roku szkolnego

-utrwala piosenki w języku angielskim i niemieckim

 

 4. Nadszedł czas wakacji

Dziecko:

-wymienia nazwy przedmiotów potrzebnych podczas wakacyjnych wędrówek

-zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacji

-zna zasady bezpieczeństwa, przestrzega je

-wie, że nie należy się bawić w miejscach niedozwolonych

-wie, że nie należy rozmawiać z obcymi

- wie, że nie należy zrywać i spożywać nieznanych roślin, brudnych owoców

- wie, że nie należy zbliżać się do nieznanych zwierząt, drażnić ich

-potrafi rozpoznać krajobraz górski, morski, nizinny

-rozpoznaje i nazywa  różne środki transportu lądowego, wodnego, powietrznego

-prawidłowo przelicza elementy, dodaje i odejmuje na konkretach

-wykonuje prace plastyczne