ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

 

DARY JESIENI - GRZYBY

Dziecko:

 • podaje nazwy grzybów występujących w Polsce,
 • rozróżnia grzyby jadalne i niejadalne, wie jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą zatrucie grzybami,
 • określa kolor, kształt grzybów, dokonuje przeliczeń w zbiorach,
 • uważnie słucha wiersza pt. „Grzyby” Anny Łady-Grodzickiej oraz odpowiada na zadane przez nauczyciela pytania,
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, zna zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń,
 • poznaje zapis graficzny cyfry 3 (realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego),
 • potrafi prawidłowo trzymać narzędzie pisarskie, rozwija małą motorykę poprzez zabawy z materiałem sensorycznym,
 • buduje dłuższe wypowiedzi na forum grupy na temat własnych przeżyć,
 • wie do kogo zwrócić się o pomoc w razie zatrucia niebezpiecznymi substancjami,
 • wykonuje prace plastyczne wykorzystując różne techniki,
 • poznaje graficzny zapis litery Tt (realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego).

 

JESIENNA POGODA

Dziecko:

 • dokonuje obserwacji zmian atmosferycznych, widzi różnice zachodzące w świecie przyrody,
 • nazywa rodzaje deszczu: monsunowy, kwaśny, mżawka, virga,
 • wie dlaczego powstają kwaśne deszcze, rozumie, że jest częścią przyrody i musi o nią dbać,
 • zna sposoby oszczędzania wody,
 • potrafi samodzielnie ubrać odzież wierzchnią, zapina zamek od kurki, bluzy,
 • nazywa poszczególne części garderoby, dostrzega różnice pomiędzy ubraniami letnimi i jesiennymi,
 • poznaje zapis graficzny litery Ii (realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego),
 • utrwala nazwy dni tygodnia, prawidłowo podaje kolejność ich występowania,
 • uczestniczy w spacerze do parku, obserwuje cechy charakterystyczne dla jesieni,
 • bierze czynny udział w zabawach ruchowych,
 • rozwija małą motorykę podczas wykonywania prac plastycznych,
 • chętnie śpiewa i zapamiętuje słowa piosenki „Ten czas. Piosenka jesienna” aut. MuzyKat,
 • tworzy zbiory matematyczne ze względu na jedną lub dwie cechy,
 • prawidłowo nazywa figury geometryczne,
 • przestrzega zasad grupowych, rozumie krzywdę innych.

 

DRZEWA, OWOCE, LIŚCIE

Dziecko:

 • segreguje drzewa ze względu na gatunki: iglaste, liściaste,
 • wie jakie występują rodzaje lasów w Polsce,
 • chętnie bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych, jest samodzielne podczas przebierania się w strój,
 • dokonuje analizy wzrokowej kształtu liści i igieł drzew, potrafi nazwać z jakich drzew pochodzą dane liście,
 • obrysowuje kształty liści drzew i ich owoców,
 • nazywa owoce jakie występując na drzewach, zna ich zastosowanie w życiu człowieka,
 • rozumie jak ważne jest dbanie o drzewa i rośliny, wie jak posadzić drzewo,
 • poznaje proces przemiany rośliny w środowisku,
 • wykonuje prace plastyczne związane z tematem zajęć,
 • koncentruje się podczas czytanych utworów literackich przez nauczyciela, odpowiada pełnymi zdaniami na zadane pytania,
 • poznaje graficzny zapis litery Kk (realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego),
 • odczytuje sylaby oraz krótkie wyrazy, rozumie czym jest czytanie,
 • wiem czym różni się spółgłoska od samogłoski,
 • wykorzystuje kasztany jako liczmany,
 • poznaje graficzny zapis cyfry 4 (realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego),
 • ćwiczy zapis liter i cyfr w zeszycie, doskonali umiejętności kaligraficzne.

 

ZWIERZĘTA JESIENIĄ

Dziecko:

 • wie w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy,
 • nazywa zwierzęta żyjące w lesie oraz miejsca w których nocują,
 • wykonuje ćwiczenia bieżne podczas gimnastyki,
 • rozwiązuje zagadki słuchowe „Odgłosy lasu”,
 • zna sposoby pomocy zwierzętom by mogły przetrwać zimę,
 • nazywa poszczególne pory roku, zna znaki szczególne jesieni,
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne – pisze samodzielnie w zeszycie,
 • poznaje zapis graficzny litery Ee (realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego),
 • samodzielnie odczytuje krótkie wyrazy i zdania pojedyncze,
 • używa liczmanów podczas zabaw matematycznych,
 • zwraca uwagę na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstość futra,
 • stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym,
 • wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych.