CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

Bezpieczna droga do przedszkola.

Dziecko:

- reaguje na polecenia n-la, SO

-uważnie słucha opowiadania, PO SO

- stosuje formy grzecznościowe względem kolegów, koleżanek oraz pań, SO

-utrwala sobie nawyki higieniczne i samoobsługowe (utrwala nawyk prawidłowego mycia rąk) PO, SO

- bierze udział w zabawie oraz czerpie satysfakcję ze wspólnej zabawy, SO, EO

-utrwala zasady bezpiecznej zabawy w przedszkolu oraz w ogrodzie przedszkolny, SO PO

- rozwiązuje zagadki słowne, PO

- dzieli wyrazy na sylaby, PO

- doskonali wymowę, PO

- wykonuje ćwiczenia wzmacniające aparat mowy i ćwiczenia oddechowe, FO

- zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące na ulicy, PO -przelicza elementy, PO

-klasyfikuje elementy wg. danej cechy, PO

- wykonuje prostą pracę plastyczną, FO

- uważnie słucha piosenki i zapamiętuje jej słowa i melodię, PO

-porusza się do muzyki i przy muzyce, PO

- rozwija ogólną sprawność ruchową, FO

- poznaje bądź utrwala nazwy figur geometrycznych, PO

- wyszukuje w najbliższym otoczeniu przedmioty o podanych kształtach, PO

- zna wybrane znaki drogowe, PO

- bezpiecznie zachowuje się podczas spaceru, FO

- wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją nauczyciela, PO

- wycina po linii prostej, FO

 

Jestem Przedszkolakiem.

 Dziecko:

-uważnie słucha wiersza, PO, SO

-buduje zdania proste i złożone (w zależności od wieku i umiejętności dziecka), PO

- wykonuje ćwiczenia wzmacniające aparat mowy i ćwiczenia oddechowe, FO

- czerpie radość z czasu oczekiwania na Dzień Przedszkolaka, SO

-poszerza wiedzę z zakresu kultury i tradycji, powiązanych z obchodami Dnia Przedszkolaka, PO 

- łączy wrażenia słuchowe, wzrokowe, ruchowe i dotykowe (wszechstronna stymulacja), PO                                                         

- aktywnie uczestniczy w zabawach i zadaniach, SO

- przelicza i klasyfikuje przedmioty, PO

- wykonuje ćwiczenia ortofoniczne, PO

- wykonuje pracę plastyczną na zadany temat, PO

- prawidłowo trzyma kredkę, FO

- dba o staranne wykonanie pracy i porządek w miejscu pracy, SO

- wypowiada się na temat swojej pracy, PO

- pokazuje i nazywa części ciała, PO

- bierze udział w zabawach muzyczno – ruchowych, FO

- przestrzega reguł obowiązujących podczas zabawy i stara się współdziałać w zabawie, SO

- rozwija ogólną sprawność ruchową, FO

-wystukuje prosty rytm, PO

-reaguje na zmianę tempa, PO

-świętuje z kolegami i koleżankami, SO