CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC:

 

 1. Teatr

Dziecko:

 • rozwija ogólną wiedzę o teatrze
 • rozbudza w sobie potrzebę kontaktu ze sztuką (teatrem)
 • kształtuje umiejętności językowe: ćwiczenia poprawnej wymowy, ćwiczenia dykcji, wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
 • kształtuje umiejętność koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci
 • doskonali umiejętność wyrażania uczuć, emocji za pomocą gestów, mimiki i ruchu
 • zaspokaja potrzebę aktywności twórczej
 • rozwija uzdolnienia plastyczne podczas wykonywania prac związanych z tematem,
 • uczy się słów i melodii piosenki pt.:”Magiczne miejsce”, podejmuje próby śpiewania,
 • rozwija umiejętności współpracy w zespole,
 • poznaje różne rodzaje sztuki teatralnej (gra aktorska, kukiełki, pacynki, teatr cieni, pantomima).
 • poznaje i utrwala obraz graficzny cyfry 3

 

 1. Sport to zdrowie

Dziecko:

 • uświadamia sobie, jak ważna jest dla zdrowia aktywność fizyczna,
 • potrafi nazwać niektóre sporty olimpijskie i dopasować do nich potrzebny sprzęt,
 • doskonali wyodrębnianie głoski w nagłosie, próbuje wyodrębniać głoskę w wygłosie wyrazów,
 • poznaje i utrwala obraz graficzny cyfry 4,
 • doskonali posługiwanie się nożyczkami podczas wykonywania pracy plastycznej związanej z tematem,
 • poznaje nowe układy ruchowe przy muzyce dziecięcej,
 • zwiedza Stadion Lecha i bierze udział w warsztatch na stadionie,
 • doskonali sprawność ruchową podczas ćwiczeń fizycznych

 

 1. Witamy wiosnę

Dziecko:

 • zna zwyczaje związane z powitaniem wiosny,
 • śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru o tematyce wiosennej i potrafi interpretować ruchem ich treść,
 • aktywnie uczestnicy w zabawach ruchowych doskonaląc dużą motorykę,
 • rozpoznaje dźwięki z zagadek słuchowych,
 • wykonuje prace plastyczną różnymi technikami,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas wyjść poza teren przedszkola,
 • segreguje przedmioty, przelicza elementy powstałych zbiorów i potrafi porównać ich ilość,
 • uważnie słucha utworów literackich i potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich treści,
 • gra na instrumencie perkusyjnym.
 • doskonali obraz graficzny cyfr 3 i 4

 

 1. Woda

Dziecko:

 • wymienia różne rodzaje zbiorników wodnych,
 • opisuje znany mu zbiornik wodny, jako miejsce życia roślin i zwierząt,
 • rozróżnia mieszkańców środowiska wodnego od mieszkańców innych środowisk,
 • wskazuje źródła zanieczyszczeń zbiorników wodnych,
 • przedstawia skutki tych zanieczyszczeń dla organizmów żywych,
 • wyjaśnia obieg wody w przyrodzie,
 • rozumie, jak ważną rolę odgrywa woda w życiu roślin i zwierząt,
 • wylicza sposoby zastosowania wody w gospodarstwie domowym,
 • określa właściwości wody: wrażenia dotykowe, smak, zapach, barwa, kształt, odgłosy,
 • obserwuje i analizują warunki zmiany postaci wody,
 • poszukuje sposobów oszczędzania wody,
 • buduje model filtru wodnego i oczyszcza wodę,
 • wykrywa zależności związane z pływaniem i tonięciem ciał,
 • dokręca kapiące krany i reguluje siłę strumienia podczas wykonywania różnych czynności np. mycia rąk,
 • wyraża niezadowolenie z powodu zanieczyszczania wód przez ludzi np. mycie samochodów nad jeziorem itp.