CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY:

 

Karnawał

Dziecko:

- zna podstawowe formy ustawień 

- reaguje na sygnał nauczyciela

- wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność ogólną 

- dba o bezpieczeństwo własne i kolegów 

- wie co to jest karnawał 

- słucha opowiadania 

- odpowiada na pytania n-la 

- porusza się zgodnie ze słyszanym rytmem 

- doskonali umiejętność przewracania odzieży na prawą stronę i zapinania guzików 

- rozpoznaje cyfry 1 i 2 

- zna nazwy i kolejność miesięcy 

- zna miesiąc swoich urodzin 

- poznaje różne kalendarze 

- zna nazwy dni tygodnia 

- posługuje się liczebnikami porządkowymi 

- układa historyjkę obrazkową 

- uczestniczy w balu karnawałowym 

- bierze udział w zabawach, konkursach 

- wypowiada się na temat swojego stroju karnawałowego 

- integruje się z grupą przedszkolną 

- samodzielnie wybiera materiał do pracy 

- pracuje w skupieniu 

- dba o porządek w miejscu pracy 

- prawidłowo trzyma kredkę 

 

Mój przyjaciel

Dziecko:

- ćwiczy w parach SO, FO

- wykonuje ćwiczenia na miarę swoich możliwości SO

- stosuje się do zasad bezpieczeństwa i kodeksu grupowego SO

- spokojnie czeka na swoją kolej EO

- rozpoznaje podstawowe emocje i określa ich przyczynę EO

- wyjaśnienia pojęcie przyjaciel PO SO

- rozpoznaje i nazywa wartości wynikających z przyjaźni SO

- buduje dłuższe wypowiedzi PO SO

- wypowiada się na wyznaczony temat PO

- rozwija twórczą wyobraźnię słowną PO

- uczy się wyrażać emocje w sposób akceptowalny społecznie EO, SO

- mierzy długość za pomocą stopy, dłoni PO

- porównuje długość przedmiotów, stosuje pojęcia długi, krótki, dłuższy krótszy PO

- dopasowuje przeciwieństwa PO

- śpiewa prostą piosenkę z repertuaru dziecięcego PO

- porusza się do rytmu FO PO

- rozwija ogólną sprawność ruchową FO

- prawidłowo posługuje się nożyczkami FO

- wykonuje pracę plastyczną korzystając z dostępnych materiałów PO