CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 

 Żegnamy wakacje

Dzieci:

- doskonalą motorykę dłoni – praca plastyczna z wykorzystaniem masy solnej, domowej ciastoliny,

- doskonalą orientację przestrzenną,

- pokazują kolegom i koleżankom pamiątki z wakacji,

- utrwalają podstawowe kolory,

- rozwijają sensorykę dłoni – zabawy w kąciku sensorycznym (w sali),

- potrafią złożyć obrazek pocięty na 4,5 części (zadanie dostosowane do wieku i możliwości dzieci),

- doskonalą koordynację ruchową podczas wykonywania układu tanecznego (zabawy ruchowo – muzyczne),

- potrafią rozpoznać dźwięki z otoczenia,

- integrują się z nowymi kolegami i koleżankami,

- kształtowanie pozytywnych postaw,

- dyskutują na temat przeczytanego opowiadania, dzielą się wrażeniami na temat własnych wakacji.

 

Witamy w przedszkolu

Dzieci:

- poznają nową panią w grupie i nowe koleżanki,

- poznają salę, kąciki tematyczne oraz zabawki,

- potrafią przedstawić się grupie,

- zapoznają się z rytmem dnia w przedszkolu,

- potrafią uważnie słuchać czytanego tekstu,

- integrują się podczas wspólnej zabawy ruchowej (zabawy sportowe),

- poznają pomieszczenia przedszkola i ogród – wiedzą jak się w nich zachować,

- rozpoznają i nazywają figury geometryczne,

- śpiewają piosenki z repertuaru dziecięcego,

- kształtowanie pozytywnych postaw,

- kolorują wg podanego wzoru.

- przeliczają w dostępnym zakresie,

- tworzą kodeks grupowy,

- przekonują się o konieczności dbania o higienę i porządek poprzez systematyczne rozmowy, pokazy  i własny przykład,

- wiedzą jak prawidłowo zachować się w różnych sytuacjach w przedszkolu,

- znają zwroty grzecznościowe i używają ich – przykład nauczyciela,

- śpiewają piosenkę związaną z tematem,

- zamalowują farbami większe płaszczyzny oraz malują w konturach,

- potrafią bezpiecznie uczestniczyć w zabawach gimnastycznych w sali i w ogrodzie,

- słuchają literatury dziecięcej dotyczącej tematu,

- kształtowanie pozytywnych postaw,

- słuchają prostej piosenki w języku angielskim.

 

Owocowo - warzywna historia

Dzieci:

- doskonalą umiejętność posługiwania się sztućcami podczas wykonywania sałatki,

- rozpoznają i nazywają podstawowe owoce i warzywa,

- doskonalą zmysł smaku i zapachu,

- tworzą zbiory i przeliczają elementy w zbiorach,*

- doskonalą motorykę dłoni podczas lepienia z plasteliny,

- wyklaskując sylabizują proste nazwy owoców i warzyw,*

- próbują nazwać pierwszą głoskę w nazwach owoców i warzyw,*

- uczestniczą w zajęciach z hipoterapii na powietrzu,

- kształtowanie pozytywnych postaw,

- znają nazwy niektórych owoców i warzyw po angielsku.*

- uczestniczą w wycieczce do pobliskiego sadu.

 

Wprowadzenie do projektu pt.: „Wielkopolska - Orawa”

Dzieci:

- doskonalą umiejętność naśladowania kroków tanecznych podczas nauki tańca mazur,

- tworzą zbiory i przeliczają elementy w zbiorach,*

- doskonalą motorykę dłoni podczas wykonywania pracy plastycznej,

- wyklaskując sylabizują proste nazwy,*

- umuzykalnianie dzieci podczas słuchania utworów ludowych,

- doskonalą koordynację ruchową podczas wykonywania układu tanecznego (zabawy ruchowo – muzyczne),

- kształtowanie pozytywnych postaw.

 

*zadania dostosowane do wieku i możliwości dzieci