CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄCE PAŹDZIERNIK/LISTOPAD:

  

 1. Jesienna pogoda.

   

  • Tworzenie kalendarza pogody;
  • Słuchanie opowiadanie, odpowiadanie na pytania n-la;
  • Wypowiadanie się pełnymi zdaniami;
  • Poznanie prostych jesiennych zjawisk atmosferycznych;
  • Przypomnienie elementów jesiennej garderoby;
  • Klasyfikowanie i przeliczanie elementów wg. danej cechy;
  • Wykonanie prostych zabaw badawczych
  • Wykonanie pracy plastycznej na zadany temat;
  • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;
  • Utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy;
  • Wykonanie ćwiczeń wzmacniających aparat mowy i ćwiczeń oddechowych;
  • Doskonalenie sprawności fizycznej;
  • Respektowanie praw innych dzieci do odpoczynku;
  • Wyjście na cmentarz – kultywowanie polskich tradycji.

   

  2. Jestem Polką i Polakiem.

   

  • Słuchanie wiersza, odpowiadanie na pytanie n-la;
  • Utrwalenie nazwy stolicy Polski;
  • Poznanie charakterystycznych miejsc w Warszawie;
  • Utrwalenie symboli i barw narodowych (flaga, godło, hymn);
  • Kształtowanie postawy patriotycznej wobec narodu polskiego;
  • Poznanie znaczenie Święta Niepodległości;
  • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek oraz udzielanie odpowiedzi na stawiane pytania;
  • Wykonanie prostej pracy technicznej;
  • Uważnie słuchanie piosenki i zapamiętywanie jej słów i melodii;
  • Poznanie polskich tradycyjnych tańców;
  • Rozwijanie poczucie rytmu;
  • Reagowanie na zmianę tempa;

   

  • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.