CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄCE LUTY/MARZEC:

  

Poznań-moje miasto. 

 • Tworzenie kącika tematycznego;
 • Wzbogacanie wiedzy o swoim mieście;
 • Rozwijanie poczucia tożsamości i przynależności do swojego miasta;
 • Rozróżnianie charakterystycznych cech dla swojego regionu;     
 • Poznanie wybranych legend związanych z Poznaniem;
 • Poznanie wybranych wielkopolskich tańców ludowych;
 • Utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy;
 • Wykonanie pracy plastyczno-technicznej;
 • Rozwijanie kompetencji muzycznych;
 • Wykonywanie ćwiczeń wzmacniających aparat mowy i ćwiczenia oddechowe.

 

Zwierzęta wiejskie. 

 • Tworzenie kącika tematycznego;
 • Utrwalanie nazw zwierząt wiejskich;
 • Wskazywanie pożywienia wiejskich zwierząt;
 • Poznanie sposobów dbania o wiejskie zwierzęta’
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek oraz udzielanie odpowiedzi na stawiane pytania;
 • Uważne słuchanie i reagowanie na polecenia n-la;
 • Rozpoznawanie odgłosów wybranych zwierząt;
 • Wykonanie prostej pracy plastycznej;
 • Rozwijanie poczucia rytmu;
 • Reagowanie na zmiany tempa;
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej;