CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄCE LUTY:

  

Powietrze.

Dziecko:

 • potrafi udowodnić istnienie powietrza
 • wskazuje role powietrza dla organizmów żywych
 • identyfikuje powietrze jako składnik niezbędny do oddychania
 • akceptuje konieczność wietrzenia pomieszczeń i częstego przebywania na świeżym powietrzu
 • ocenia zachowanie ciał w powietrzu i wskazuje przedmioty, zwierzęta oraz części roślin poruszające się w powietrzu
 • konstruuje zabawki poruszające się w powietrzu
 • bada czystość powietrza
 • wskazuje źródła zanieczyszczenia powietrza
 • sugeruje, że ludzie i ich działalność to czynniki odpowiedzialne za stan czystości powietrza
 • poszukuje sposobów na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
 • rozróżnia rodzaje energii: cieplną, świetlną, elektryczną, mechaniczną
 • definiuje pojęcia ”odnawialne” i „nieodnawialne” źródła energii
 • opisuje zastosowanie prądu elektrycznego w życiu człowieka
 • wskazuje dymy jako skutki uboczne powstawania energii
 • wie co to jest smog, jak powstaje i jak wpływa na zdrowie ludzi
 • podkreśla znaczenie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych
 • wskazuje źródło tzw. prądu małego (bateria) i jego zastosowanie
 • włącza i wyłącza radio, telewizor, magnetofon
 • wymienia baterie w latarce i zabawkach
 • bawi się zabawkami napędzanymi mechanicznie i baterią
 • akceptuje konieczność oszczędzania różnych rodzajów energii
 • poszukuje sposobów na oszczędzanie energii
 • dba o właściwe oświetlenie miejsca pracy i zabawy
 • wyłącza zbędne oświetlenie

  

Zwierzęta domowe.

Dziecko:

 • bierze udział w tworzeniu kącika tematycznego, PO
 • wzbogaca wiedzę o zwierzętach domowych, PO
 • zna zwyczaje zwierząt domowych, PO
 • wie, jak należy opiekować się zwierzętami domowymi, PO, EO
 • utrwala sposoby odżywiania się tych zwierząt, PO
 • rozumie, że należy dbać o środowisko przyrodnicze, PO, SO
 • utrwala zasady bezpiecznej zabawy, PO, SO
 • uważnie słucha poleceń n-la, PO
 • wypowiada się pełnymi zdaniami, PO
 • wykonuje pracę plastyczno-techniczną, PO
 • chętnie uczestniczy w zabawach z innymi dziećmi, FO, EO
 • rozwija koordynację słuchowo-ruchową, PO, FO
 • uczy się prostej piosenki o złotej rybce, PO
 • respektuje prawa innych dzieci do odpoczynku, SO
 • wykonuje ćwiczenia wzmacniające aparat mowy i ćwiczenia oddechowe, FO
 • uważnie słucha tekstu literackiego PO
 • odpowiada pełnym zdaniem na pytania dotyczące tekstu PO
 • wypowiada się na temat zwierząt domowych (posiadanych, lub takich jakie chciałby mieć) PO
 • dzieli na sylaby nazwy zwierząt domowych PO
 • tworzy zdrobnienia od nazw zwierząt PO
 • zna prawa zwierząt PO, SO
 • określa wielkość elementów używając pojęć: mały, duży, mniejszy większy
 • układa elementy w ciągu rosnącym i malejącym (ilość elementów dopasowana do wieku i możliwości dziecka) PO
 • rysuje kota wg instrukcji rysunkowej PO, FO
 • naśladuje sposoby poruszania się zwierząt FO
 • wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniem nauczyciela PO