CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 

1. Jesień w lesie.

Dziecko:
 słucha w skupieniu opowiadania PO
 utrwala nazwy pór roku PO
 rozbudza przyrodnicze zainteresowania poprzez zwrócenie uwagi na uroki jesieni w lesie PO,
EO
 dzieli wyrazy na sylaby PO
 wykonuje ćwiczenia wzmacniające aparat mowy i ćwiczenia oddechowe PO, FO
 rozwiązuje zagadki dot. jesieni PO
 chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych FO, SO
 wykonuje prostą pracę plastyczną PO, FO
 prawidłowo posługuje się nożyczkami PO, FO
 pracuje w skupieniu, nie przeszkadza kolegom EO, SO
 stara się pokonać trudności, nie poddaje się SO, EO
 rozwija koordynację słuchowo-ruchową PO, FO
 śpiewa refren prostej piosenki z repertuaru dziecięcego PO
 gra na instrumentach muzycznych FO, PO
 reaguje na zmianę tempa FO, PO
 wystukuje rytm PO
 współdziała z innymi dziećmi podczas zabaw SO
 utrwala zasady bezpieczeństwa w sali i w ogrodzie przedszkolnym PO
 utrwala nawyk prawidłowego mycia rąk FO, PO
 wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniem nauczyciela PO, EO

 zachowuje się bezpiecznie i cicho podczas ćwiczeń PO, FO
 wie, jakie zwierzęta można spotkać w lesie PO
 wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy PO
 poznaje grzyby jadalne i trujące PO
 wie, że nie wolno zbierać i jeść nieznanych roślin i grzybów PO
 wie, jak właściwie zachować się w lesie PO, EO
 dodaje i odejmuje w sobie znanym zakresie PO
 tworzy zbiory i porównuje liczbę elementów w zbiorze PO

2. Polska.

Dziecko:
 uważnie słucha opowiadania PO
 utrwala symbole narodowe EO, SO
 rozpoznaje krajobrazy na wskazanych obrazkach PO
 rozbudza szacunek do symboli narodowych SO, PO
 odpowiada na pytania n-la PO
 wypowiada się pełnymi zdaniami PO
 wykonuje ćwiczenia wzmacniające aparat mowy i ćwiczenia oddechowe PO
                                                                                                          
 wie, jak dbać o bezpieczeństwo podczas zabawy EO, SO
 wykonuje prostą pracę plastyczną zgodnie z instrukcją nauczyciela FO, PO
 dba o porządek w miejscu pracy PO, FO
 rozwija sprawność manualną podczas wykonywania czynności konstrukcyjnych FO, PO
 uczy się prostej piosenki z repertuaru dziecięcego PO
 porusza się do rytmu FO
 reaguje na zmianę tempa PO
 rozwija ogólną sprawność ruchową FO
 utrwala zasady bezpieczeństwa w sali i w ogrodzie przedszkolnym PO, SO
 utrwala nawyk prawidłowego mycia rąk PO
 rozumie pojęcie Ojczyzna EO, SO
 rozpoznaje prawą i lewą stronę ciała PO
 rozróżnia kierunki w przestrzeni i na kartce papieru PO, FO
 wie, jakie święta obchodzimy 11 listopada w Polsce i w Poznaniu PO
 wie, co to jest legenda PO

 opowiada swoimi słowami jedną z legend polskich PO
 wykonuje ćwiczenia naprzemienne FO

3. Urządzenia elektryczne.

Dziecko:
 w skupieniu słucha opowiadania EO
 wie, co to urządzenia elektryczne PO
 poznaje nazwy domowych urządzeń elektrycznych PO
 zna zastosowanie w codziennym życiu urządzeń Po
 wie, do czego służy prąd oraz jak radzili sobie ludzie bez prądu PO
 wie, jak należy bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych Po
 wykonuje ćwiczenia gimnastyczne FO
 potrafi przewidzieć skutki nieodpowiednio użytego sprzętu PO, EO
 zostawia porządek w miejscu pracy FO
 rozwija umiejętności liczenia PO
 rozróżnia pomieszczenia w domu i wie, jakie są w nich urządzenia elektryczne PO
 dzieli na sylaby nazwy urządzeń oraz wysłuchuje pierwszą i ostatnią głoskę PO
 poznaje różne sposoby otrzymywania energii PO
 zwraca uwagę na oszczędność prądu w gospodarstwie domowym PO
 zgodnie bawi się z rówieśnikami SO

4. My się duchów nie boimy , zaraz wszystkie przegonimy.

Dziecko:
 słucha opowiadań w skupieniu PO
 potrafi ocenić, która postać jest pozytywna a, która negatywna PO, SO
 wie, że w bajkach są fikcyjni bohaterowie PO
 świętuje Dzień Pluszowego Misia 25.11.20r EO, SO
 poznaje najsłynniejsze misie na świecie PO
 rozwiązuje zagadki słuchowe, wzrokowe PO
 wykonuje ćwiczenia gimnastyczne FO
 słucha historii powstania pluszowego misia PO
 czerpie radość z zabaw ruchowych w grupie rówieśniczej SO
 wykonuje postać misia dowolną technika plastyczną PO, FO
 swobodnie wypowiada się całymi zdaniami na temat swojej ulubionej bajki SO

 odpowiada na pytania dotyczące usłyszanego tekstu PO
 układa obrazek pocięty na kilka części PO