CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC:

 

    1. Polska - nasza Ojczyzna

Dzieci:

 • potrafią zdefiniować słowo Ojczyzna, obywatel, patriotyzm,
 • słuchają legend o Polsce, odpowiadają na pytania dotyczące ich treści,
 • znają stolicę Polski, główne rzeki, większe miasta i niektóre regiony Polski
 • poznają elementy historii Polski,
 • poznają święta narodowe,
 • utrwalają polskie symbole narodowe,
 • doskonalą słowa i melodię „Mazurka Dąbrowskiego” ,
 • wykonują flagę Polski - praca zbiorowa,
 • doskonalą sprawność ruchową podczas zajęć gimnastycznych

 

2. Ja i moja rodzina (2 tygodnie)

Dzieci:

 • uważnie słuchają utworów literackich związanych z tematem,
 • segregują przedmioty wg podanej cechy, przeliczają elementy w powstałych zbiorach,
 • porównują liczebność zbiorów używając sformułowań: tyle samo, mniej, więcej,
 • doskonalą analizę i syntezę słuchową - dzielą wyrazy na sylaby, składają wyrazy z sylab,
 • potrafią nazwać członków swojej rodziny i krótko o nich opowiedzieć,
 • potrafią nazwać członków rodziny w języku angielskim,
 • uważnie słuchają utworów muzyki klasycznej i relaksują się przy nich
 • doskonalą tańce i piosenki na Festyn Rodzinny,
 • przygotowują prezent z okazji Dnia Mamy,
 • biorą udział w Festynie Rodzinnym

 

3. Łąka majowa

Dzieci:

 • doskonalą orientację w przestrzeni oraz orientację na kartce papieru,
 • uważnie słuchają opowiadania dotyczącego tematu,
 • odpowiadają na pytania dotyczące treści utworu,
 • obserwują zmiany zachodzące na łące wiosną, nazywają rośliny i zwierzęta mieszkające na łące,
 • poznają nowe zabawy w języku angielskim, potrafią nazwać niektóre owady w języku angielskim,
 • wykonują pracę plastyczną zgodną z tematem,
 • poznają słowa i melodię piosenki pt: „Nie zrywaj kwiatów”,
 • wykonują pracę plastyczną związaną z tematem,
 • doskonalą sprawność ruchową podczas zajęć gimnastycznych