CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

 

Jesteśmy bezpieczni

 

- poznajemy pracę służb ratowniczych – strażak, policjant, ratownik medyczny

- nazywamy miejsca ich pracy i określamy wykonywane czynności

- rozróżniamy wygląd mundurów i sprzętu

- rozpoznajemy narzędzia pracy i przybory potrzebne do ratowania ludzi

- rozpoznajemy i układamy cyfry numerów alarmowych

- prawidłowo reagujemy na umówiony sygnał

- uważnie słuchamy czytanych utworów

- odpowiadamy na pytania dotyczące ich treści

- doskonalimy orientację w przestrzeni

- potrafimy wezwać pomoc przez telefon  - wiemy, jakie dane są potrzebne

- rozpoznajemy numery alarmowe - dopasowujemy odpowiednie do pojazdów

- znamy różne możliwe zagrożenia

- ćwiczymy myślenie przyczynowo – skutkowe

- poznajemy słownictwo w języku angielskim związane z tematem

 

 

W naszym ogródku

 

- obserwujemy zmiany w przyrodzie podczas spacerów po parku i pobytu w ogrodzie

- poznajemy niektóre prace w ogrodzie – kopanie, grabienie, sianie, sadzenie

- nazywamy i omawiamy narzędzia i przybory - poszerzamy zasób słownictwa

- zakładamy hodowlę roślin  – „Zielony ogródek”

- rozpoznajemy i nazywamy kwiaty

- poznajemy warunki życia roślin – systematycznie je pielęgnujemy

- określamy podstawowe części rośliny – nadziemne i podziemne

- doskonalimy orientację na kartce papieru

- uważnie słuchamy opowiadania - odpowiadamy na pytania dotyczące jego treści

- doskonalimy analizę i syntezę słuchową - dzielimy wyrazy na sylaby

- wykonujemy pracę plastyczną zgodną z tematem

- tworzymy zbiory wg podanej cechy – porównujemy ich liczebność używając sformułowań:

  tyle samo, mniej, więcej

- rozwiązujemy zagadki słowne - ćwiczymy logiczne myślenie

- poznajemy zabawę w języku angielskim

 

 

Muzyka jest wszędzie

 

- słuchamy piosenek i utworów instrumentalnych

- odpowiadamy na pytania dotyczące ich treści

- zapamiętujemy słowa piosenek - interpretujemy ruchem ich treść

- śpiewamy piosenki – rozwijamy umiejętności wokalne – zbiorowo i indywidualnie

- uważnie słuchamy utworów muzyki klasycznej i relaksujemy się przy nich

- bawimy się wesoło przy muzyce – rozwijamy poczucie rytmu

- ćwiczymy umiejętność określania wysokości dźwięków oraz zmian w ich natężeniu

- rozpoznajemy i nazywamy różne dźwięki przyrody i z otoczenia

- wykonujemy proste instrumenty perkusyjne z różnych materiałów

- akompaniujemy do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach –  

   indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry)

- rozwijamy ekspresję plastyczną – malujemy podczas słuchania utworu muzycznego

- tworzymy własne kompozycje muzyczne z wykorzystaniem słoików wypełnionych wodą

- rozpoznajemy i nazywamy urządzenia służące do odtwarzania muzyki – obecnie i dawniej

- poznajemy słownictwo w języku angielskim związane z tematem

 

 

Rodzinne a, b, c…

 

- rozumiemy pojęcie: rodzina

- potrafimy nazwać członków swojej rodziny i krótko o nich opowiedzieć

- wykonujemy portret mamy,  potrafimy namalować postać człowieka

- rozpoznajemy i nazywamy przybory potrzebne do pracy w domu

- wymieniamy przedmioty należące do danej grupy

- segregujemy przedmioty wg przeznaczenia

- przeliczamy i porównujemy wielkość zbiorów

- doskonalimy małą motorykę oraz koordynację ręka – oko

- poprawnie używamy czasowników

- uważnie słuchamy treści wiersza i piosenki

- naśladujemy w zabawie codzienne czynności

- wykonujemy niespodzianki  dla naszych mam z okazji ich święta

- prezentujemy program artystyczny dla naszych rodziców

- potrafimy nazwać członków rodziny w języku angielskim (mama, tata, brat, siostra)

 

*zadania dostosowane do wieku i możliwości dzieci