CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK:

 

Jesień w parku, sadzie ogrodzie i polu

Dzieci:

-   obserwują zjawiska zachodzące w przyrodzie

-    poznają nazwę nowej pory roku

-    rozumieją konieczność dostosowania ubioru do temperatury otoczenia

-    obserwują liście i dostrzegają różnice w wielkości, barwie - tworzą bukiety

-    zbierają skarby do kącika przyrody

-    naśladują dźwięki przyrody – zabawy ortofoniczne

-    tworzyć zbiory z darów przyrody wg wskazanej cechy i przeliczają elementy *

-    potrafią zbiory jesienne wykorzystać w twórczości plastycznej

-    odtwarzają ruchem treść utworu muzycznego

-    relaksują się podczas słuchania muzyki klasycznej

-    rozpoznają i nazywają podstawowe owoce i warzywa

-    doskonalą zmysł dotyku, smaku i zapachu

-    doskonalą motorykę dłoni podczas lepienia z plasteliny

-    dokonują analizy i syntezy słuchowej prostych wyrazów*

-    doskonalą umiejętność posługiwania się sztućcami podczas wykonywania sałatki

-    uczestniczą w uroczystym otwarciu „Ogrodu przedszkolnego”

-   wyrabiają pozytywne postawy wobec środowiska przyrodniczego

-    uważnie słuchają utworów literackich związanych z tematyką zajęć

-    uczestniczą w zabawach ogólnorozwojowych w ogrodzie

-    stosują zwroty grzecznościowe w zabawie i życiu codziennym

-    potrafią dokończyć rozpoczęty rytm obrazkowy

-    poszerzają swoją wiedzę o środowisku przyrodniczym przez obserwacje i doświadczenia

-    potrafią rozpoznać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla późnej jesieni

-    poznają dobre i złe skutki działania wiatru

-    doskonalą zdolność postrzegania szczegółów – analiza i synteza wzrokowa*

-   odróżniają i naśladują dźwięki z otoczenia - ćwiczą narządy mowy

- porównują długości - stosując słowa: długi, krótki, dłuższy, krótszy*

-    rozpoznają lekkie i ciężkie przedmioty

-   uczestniczą w zajęciach z hipoterapii na powietrzu

-   poznają nazwy i zwroty oraz słuchają piosenek w języku angielskim o tematyce jesiennej

 

*zadania dostosowane do wieku i możliwości dzieci