Rekrutacja 2018/2019

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 65/2018/P

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 25.01.2018 r.

 

 

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 19 lutego

do 2 marca

od 30 kwietnia

do 9 maja

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

22 marca

godzina 12.00

17 maja

godzina 12.00

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 22 marca

do 26 marca

 

od 17 maja

do 21 maja

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

29 marca

godzina 12.00

25 maja

godzina 12.00

UWAGA! Zakwalifikowanie się do przedszkola NIE jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka. Należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

 

Za pomocą tej strony mogą Państwo poznać ofertę placówek, wypełnić niezbędne dokumenty oraz sprawdzić wyniki rekrutacji:

Nabór 2018

 

Procedura odwoławcza

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
  • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku
    o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
  • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie
    od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Przydatne załączniki:

Uchwała UMP

Zarządzenie Prezydenta Poznania

Uchwała UMP 2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Rodzice - Informator