WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM:


•    Miasteczko Oświatowe;

•    Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna nr 4;

•    UAM – Wydział Nauk Społecznych, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Psychologii oraz Kognitywistyki;

•    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

•    Rada Osiedla i administracja osiedla;

•    Klub Seniora na os. Jagiełły;

•    Miejski Klub Sportowy;

•    Szkoła Podstawowa nr 17;

•    Straż Pożarna;

•    Straż Miejska;

•    Policja;

•    Osiedlowy Klub "Dąbrówka";

•    Nadleśnictwo Babki;

•   Wydawnictwo Zakamarki;

•   Księgarnia "z Bajki";

•   Stowarzyszenie Miłośników Kultury Średniowiecza Swarożyc;

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI


Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujący sposób:
•    Zebrania z rodzicami organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku;
•    Zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców;
•    Spotkania oddziałowe wg planu nauczycielek poszczególnych grup;
•    Dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców;
•    Zajęcia pokazowe;
•    Spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielkami i dyrektorem w określonych terminach;
•    Wspólne imprezy dla dzieci i ich rodzin;
•    Redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców na których przedstawiane są zadania realizowane z dziećmi w poszczególnych grupach jak  sprawy dotyczące wydarzeń i bieżącej pracy grupy;
•    Opracowanie pisemnej informacji dla rodziców na temat osiągnięć rozwojowych – analiza gotowości do nauki w szkole dziecka 6 letniego;
•    Wystawy prac dziecięcych;
•    Udostępnianie teczek, kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji diagnozy indywidualnego rozwoju ich dziecka;
•    Zapewnienie możliwości indywidualnego kontaktu z nauczycielem.